13-photo-Yitz-Woolf-יצחק-וולף_-Rebecca-Gillis-as-Brutus-Jacob-Lunon-as-Cassius-Yehoshua-Looks-as-Mark-Antony-Gidon-Rosalki-as-Octavius-sm