05-photo-Yitz-Woolf-יצחק-וולף_-Rebecca-Gillis-as-Brutus-Kezia-Inez-Niman-as-Portia-sm